Không và Có
(từ vietshare.com)
 
Một thiền sinh muốn chứng tỏ sở đắc của ḿnh bèn nói với vị thầy:

- Thưa thầy, con đă thấu hiểu được giáo lư của Thiền môn. Tất cả đều là chữ Không nhiệm mầu. Tâm, Phật, loài hữu t́nh, rốt ráo tất cả đều chẳng có thật. Bản tánh chân thật của mọi hiện tượng là cái Không. Không có cái có, không có huyền ảo, không có Thánh, không có phàm. Không có người cho, không có vật cho và cũng không có người nhận nốt.

Thiền sư vẫn ngồi im lặng hút thuốc, không nói ǵ cả. Bất th́nh ĺnh, sẵn ống điếu tre trên tay, thiền sư đập mạnh vào vai người đệ tử một cái thật mạnh. Vừa bị nóng vừa bị đau, khiến người đệ tử nổi giận v́ bỗng nhiên bị thầy đánh vô cớ. Thiền sư hỏi:

- Nếu không có ǵ cả. Thế cái giận của anh từ đâu đến và ai giận đó vậy?