Thuật xử thế người xưa

Ngô Nguyên Phi

Thế Nào Là Công Pháp Bất Vị Thân

     Nước Tấn, nước Yên nghe tin Tam Kiệt của Tề đă chết, liền đem quân đánh sâu vào đất Tề, quân Tề nhiều phen thảm bại. Trước đây Án Anh nhiều lần tiến cử lên vua bậc hiền tài Điền Nhương Thư, nhưng Cảnh Công vẫn không đoái hoài đến. Giờ đất nước có nguy biến, Cảnh Công mới biết sợ, sai Án Anh mang lễ vật đến Đông Hải rước Điền Nhương Thư về triều. Điền Nhương Thư giảng giải binh pháp cho Tề Cảnh Công nghe, Cảnh Công rất phục ông, bèn phong làm Đại Tư Mă thống lănh quân đội, đem quân dẹp giặc. Điền Nhương Thư nói:

      - Thần xuất thân từ chốn dân dă, nay chúa công giao binh quyền, chức tước đứng trên bá quan, e rằng ḷng người không phục. Xin chúa công chọn cho một người mà trong nước ai cũng kính trọng để làm giám quân, có vậy hiệu lệnh của thần mới thi hành được.

      Tề Cảnh Công chọn quan đại phu Trang Giả làm giám quân. Điền Nhương Thư bảo Trang Giả:

      - Giờ ngọ ngày mai lúc mặt trời đứng bóng, cắm cây gỗ để xem giờ.

      Quá ngọ mà Trang Giả vẫn chưa đến. Nhương Thư chặt găy cột, bước lên đài ban hiệu lệnh. Măi đến chiều Trang Giả ngất ngưởng đến. Nhương Thư hỏi:

      - Cớ ǵ quan giám quân bây giờ mới đến?

      Trang Giả cậy ḿnh được vua yêu, nên vẻ mặt kiêu ngạo, đáp:

      - Họ hàng thân hữu bày tiệc tiễn hành nên đến chậm.

      Điền Nhương Thư nói:

      - Đạo làm tướng khi đă thụ mệnh vua th́ phải quên nhà, khi xông trận th́ phải quên ḿnh. Nay nước nhà có giặc xâm lấn, chúa công lo lắng đem việc quân ủy thác cho hai ta, thế mà ông v́ chén rượu mà quên phận sự.

(Làm Đạo khi thụ mệnh TRỜI th́ phải quên nhà, khi hành Đạo th́ phải quên ḿnh)

      Trang Giả vẫn tự đắc nói:

      - Giờ c̣n kịp chán, nguyên soái bất tất phải lắm lời!

      Điền Nhương Thư hỏi chức Quân chính:

      - Làm tướng đến trễ, phạm vào điểm nào?

      Quân chính nói:

      - Quân phạm! Chém!

      Điền Nhương Thư thét vơ sĩ trói Trang Giả lại đem ra quân môn xử tử. Ba quân khiếp vía. Kẻ thân tín của Trang Giả vội chạy về phi báo với Cảnh Công. Tề Cảnh Công cả sợ sai Lương Khâu Cứ cầm cờ tiết đến xin Điền Nhương Thư tha tội cho Trang Giả. Cứ giục xe vào quân môn th́ Trang Giả bị chém rồi.

      Điền Nhương Thư lại hỏi Quân Chính:

      - Tội giục xe vào quân môn như thế nào?

      - Cũng phải chém!

      Điền Nhương Thư nói:

      - Lư ra phải chém. Nhưng Lương Đại Phu có cờ tiết của chúa công, nên miễn cho tội chết.

      Nói rồi truyền chém đầu ngựa và đập bể xe. Các tướng ai nấy xanh mặt. Nhương Thư ra quân, Tấn, Yên không kịp giao tranh bỏ chạy về nước, Nhương Thư truyền quân đuổi theo chém hơn vạn đầu giặc. Nước Tấn, nước Yên sai sứ sang giảng ḥa.

      Lời bàn:

     Điền Nhương Thư là h́nh ảnh mẫu mực của vị tướng lănh. Và loại người như Trang Giả cũng là h́nh ảnh của người cửa quyền cậy thân ỷ thế. Đất nước đang bị chiến loạn, đám con ông cháu cha đă không chút bận tâm lo lắng lại c̣n cản trở công việc của những người có tấm ḷng v́ nước v́ dân. (Đạo đức suy đồi, tôn giáo chinh nghiêng, có những người không chút bận tâm lo lắng lại c̣n cản trở công việc của những người có tấm ḷng v́ Đạo v́ nhân sanh)

      Từ khi loài người biết thiết lập một nền hành chánh th́ họ cũng đă có những khẩu hiệu như: "Chí công vô tư", "Công minh liêm chính", "Vị quốc vong thân" ... Đại quân đă định giờ lên đường trừ giặc, ấy vậy mà phải đ́nh lại để chờ một người đang bận "nhậu" là nghĩa ǵ? Một quân đội hùng cường là quân đội có luật pháp nghiêm minh, ba quân tin và nể trọng tướng lĩnh.

      Hồi Tôn Vũ luyện quân ở Ngô, dẫu là đội nữ binh điển h́nh hợp hoàn toàn những cung nữ, hai viên đội trưởng nghĩ ḿnh là cung nga được vua yêu, coi thường quân luật, vẫn bị Tôn Vũ giết như thường. Viên giám quân Ân Cái của Lưu Bang trong buổi Hàn Tín duyệt binh cho ḿnh là kẻ thân tín không chịu chấp hành quân luật, cũng bị Hàn Tín chém đầu.

      Bao giờ đất nước hết nạn cửa quyền, bè phái, dựa dẫm th́ lúc đó luật pháp mới được thượng tôn, đất nước mới thực sự hùng cường và tiến bộ.
(c̣n trong cửa Đạo th́ sao !?)Tư Mă Nhương Thư là vị tướng lănh tiêu biểu vậy.

      Nhương Thư viết để lại cho đời bộ "Tư Mă Binh Pháp" là một trong bảy bộ binh thư có giá trị của Trung Hoa.