CHÚ THÍCH:

Máy PC của quư vị cần có font ARIAL UNICODE MS để hiển thị phần chữ Hán trong bài viết này.

Nếu các chữ Hán hiện lên trong bài, quư vị không cần phải làm ǵ thêm.

Nếu quư vị thấy các ô vuông hiện lên trong bài thay v́ các chữ Hán, quư vị cần cài đặt font Arial Unicode MS để thấy các chữ Hán.

Font chữ này trước đây được cho download free từ website của Microsoft và các website khác, nhưng nay không c̣n nữa.

Quư vị có thể cài đặt font chữ này từ CD Office 2000 (hoặc version mới hơn), xin bấm vào một trong hai links sau đây để coi hướng dẫn:

http://www.freewebs.com/hanosoft/help.htm

hướng dẫn cài đặt font chữ Arial Unicode MS

Nếu có thắc mắc, xin liên lạc với chúng tôi bằng email hay theo địa chỉ bên dưới.