MỤC LỤC

THÁNH-GIÁO SƯU-TẬP

NĂM NHÂM TƯ 1972

 

1. Khai Xuân tâm Đạo (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 22-2-1972)

2. Ngày Thiên-Quan Tứ-Phước (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 29-2-1972)

3. Lập Đức bồi công (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 21-4-1972)

4. Lập thân hành Đạo (Giáo-Tông Đại-Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh, 3-5-1972)

5. Con người cho thiệt con người (Lê-Văn-Duyệt Đại-Tiên, 20-6-1972)

6. Giác Ngộ (An-Ḥa Thánh-Nữ, 24-6-1972)

7. Ḥa hợp nhơn tâm (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 15-8-1972)

8. Song tu đời Đạo (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 22-9-1972)

9. Cùng chung lối tiến (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 1-10-1972)

10. Bảo trọng tứ dân (Phan-Thanh-Giản, 3-10-1972)

11. Hăy làm sáng lại tâm linh (Hiệp-Thiên Đại-Đế Quan-Thánh Đế-Quân, 3-10-1972)

12. Nho-Tông chuyển thế (Giáo-Tông Đại-Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh, 3-10-1972)

13. Tâm Bát-Nhă (Trần-Hưng-Đạo Đại-Vương, 6-10-1972)

14. T́nh đời thế Đạo (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 29-1-1973)