MỤC LỤC

THÁNH-GIÁO SƯU-TẬP

NĂM TÂN-HỢI 1971

     

1) Tiền bối chúc Xuân (Ngôi-Hai Giáo-Chủ Ngô-Minh-Chiêu, 27-1-1971)

2) Huấn từ Đức Chí-Tôn Xuân Tân-Hợi (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 27-1-1971)

3) Ban ân trước thềm năm mới (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 27-1-1971)

4) Nguyên lư tuyệt đối (Quan-Âm Bồ-Tát, 2-2-1971)

5) Chánh trị (Linh-Quang Thổ-Địa, 13-2-1971)

6) Đường tu tiến (Giáo-Tông Đại-Đạo, 13-2-1971)

7) Đức khiêm tốn và phục thiện (Quan-Thánh Đế-Quân, 25-2-1971)

8) Tự tin, tự giác (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 3-3-1971)

9) Tu tâm luyện tánh (Di-Lạc Thiên-Tôn, 3-3-1971)

10) Nghịch hành phản bổn (Ngôi-Hai Giáo-Chủ Ngô-Minh-Chiêu, 10-3-1971)

11) Trách nhiệm người hướng Đạo (Hộ-Pháp Phạm-Công Tắc, 10-3-1971)

12) Đắc Nhứt (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 10-4-1971)

13) Đại đồng thiên hạ (Phan-Thanh-Giản, 2-5-1971)

14) Tu hành (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 9-5-1971)

15) Khuyên nhủ tu sinh (Hiển-Thế Đạo-Nhơn, 2-6-1971)

16) Chánh kỷ hóa nhân (Đại-Tiên Lê-Văn-Duyệt, 2-6-1971)

17) T́nh thương cao cả (Cao-Triều-Phát, 9-6-1971)

18) Đại thể ḥa đồng (Vô-Cực Từ-Tôn, 17-7-1971)

19) Trách nhiệm nữ lưu (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 29-7-1971)

20) Hợp đoàn hướng thiện (Vô-Cực Từ-Tôn, 5-8-1971)

21) Quan niệm về nhân bản (Đông-Phương Chưởng-Quản, 6-9-1971)

22) Phật pháp, thế gian pháp (Di-Lạc Thiên-Tôn, 6-9-1971)

23) Tỉnh mộng trần (Chơn-Thường Đạo-Sĩ, 11-9-1971)

24) Cơi tạm vô thường (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 9-10-1971)

25) Vạn giáo đồng nguyên (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 18-10-1971)

26) Cảm ứng (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 11-9-1971)

27) Phân thanh lóng trược (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 6-11-1971)

28) Chơn lư (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 29-11-1971)

29) Thanh thiếu niên mầm non đạo đức (Cao-Triều-Phát, 2-12-1971)

30) Lẽ sống và lẽ chết (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 18-12-1971)

31) Ḥa đồng nữ đạo (Vô-Cực Từ-Tôn, 29-12-1971)

32) Sứ mạng đạo đức (Đông-Phương Chưởng-Quản, 14-2-1972)