MỤC LỤC

Thánh Giáo Sưu TẬp

năm KỶ-DẬU 1969

__________

 

1) Đàn Giao Thừa: Thưởng Xuân trong vòng Đạo lý (Đông-Phương Chưởng-Quản, 17-2-1969)

2) Huấn từ Xuân Kỷ Dậu của Đức Chí-Tôn (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 17-2-1969)

3) Quyền Pháp (Giáo-Tông Đại-Đạo, 17-2-1969)

4) Mùa Xuân giác ngộ (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, Hưng-Đạo Đại-Vương, 19-2-1969)

5) Huấn từ Vô-Cực Từ-Tôn năm Kỷ Dậu (Diêu-Trì Kim-Mẫu, 19-2-1969)

6) Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh - Đạo đức là siêu chánh trị (Quan-Âm Như-Lai, 2-3-1969)

7) Vun quén mầm non là cần thiết - Lấy Đạo lý làm lẽ sống cho đời mình (Giáo-Tông Đại-Đạo, 3-3-1969)

8) Diệu lý của các câu Kinh nhựt tụng (Như-Ý Đạo-Thoàn Chơn-Nhơn, 29-3-1969)

9) Thế nhơn hòa (Lê Văn Duyệt Đại Tiên, 31-3-1969)

10) Vào Đạo không phải chỉ độc thiện kỳ thân (Quan-Thánh Đế-Quân, 1-4-1969)

11) Vai tuồng Nữ Chung Hòa (Hồng-Cúc Tiên-Nương, 1-4-1969)

12) Phương pháp tu thân hành Đạo (Quan-Âm Bồ-Tát, 3-5-1969)

13) Thế gian là trường thi công quả (Giáo-Tông Đại-Đạo, 10-5-1969)

14) Tiền bối luận đàm Đạo sự (Tiền Bối Đại-Đạo, 16-5-1969)

15) Nữ phái trên đường sứ mạng (Liên-Hoa Thánh-Mẫu, 16-5-1969)

16) Khí phách người xưa (Lê Văn Duyệt Đại Tiên, 16-5-1969)

17) Lấy tĩnh chế động (Quan-Âm Bồ-Tát, 17-5-1969)

18) Tìm đường giải thoát (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 24-5-1969)

19) Ý nghĩa "Hiến dâng" đối với Thanh Thiếu Niên (Cao Triều Phát, 7-6-1969)

20) Đừng nên chấp ngã (Ni Sư Diệu-Lộc, 15-6-1969)

21) Quan niệm về sự hiến tế người quá vãng (Diệu-Hạnh Tiên-Cô, 28-6-1969)

22) Trở về đường Đạo (Lê Văn Duyệt Đại Tiên, 6-7-1969)

23) Huấn từ Đức Chí Tôn về sự thương yêu (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 28-8-1969)

24) Gây mầm đạo đức và tình thương (Đông-Phương Chưởng-Quản Hiệp-Thiên Đài, 30-8-1969)

25) Đâu là chánh tín với mê tín (Di-Lạc Thiên-Tôn, 30-8-1969)

26) Tác phong đạo hạnh của người tu (Liên-Hoa Thánh-Mẫu, 19-9-1969)

27) Nước nhà gặp cơn bỉ, trách nhiệm nam nữ đồng (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 25-10-1969)

28) Đem Đạo cứu đời (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 8-11-1969)

29) Đem Đạo cứu đời (tiếp theo) (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 15-11-1969)

30) Nhắn với Thanh Thiếu Niên (Cao-Triều-Phát, 24-11-1969)

31) Kiểm điểm ưu và khuyết điểm quá trình hành Đạo một năm qua (Giáo-Tông Đại-Đạo, 30-1-1970)