MỤC LỤC

THÁNH GIÁO SƯU TẬP

NĂM MẬU THÂN 1968

1) Đem Đạo vào đời (Trần-Hưng-Đạo, 7-2-1968)

2) Huấn từ Xuân Mậu Thân (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 7-2-1968)

3) Sứ mạng vi nhơn: khi cần th́ đến, khi xong lại về (Thái-Bạch Kim-Tinh, 13-2-1968)

4) Xuân tâm của người hướng đạo (Thái-Bạch Kim-Tinh, 12-3-1968)

5) T́nh thương thể hiện trong ư nghĩa danh từ “Nữ Chung Ḥa” (Vân-Hương Thánh-Mẫu, 7-4-1968)

6) Có người mà cũng có Trời (Thái-Bạch Kim-Tinh, 11-5-1968)

7) Huấn từ Vô-Cực Từ-Tôn trước cảnh loạn ly tang tóc (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 11-5-1968)

8) Công quả (An-Ḥa Thánh-Nữ, 9-6-1968)

9) Nhiệm vụ và đức độ của người hướng đạo (Đông-Phương Chưởng-Quản, 10-7-1968)

10) “Nữ Chung Ḥa” là tiền định (Liên-Hoa Thánh-Mẫu, 10-7-1968)

11) Tu tánh luyện mạng (Thanh-Hư Đạo-Đức Chơn-Quân, 10-7-1968)

12) Trách nhiệm của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư (Thái-Bạch Kim-Tinh, 8-8-1968)

13) Tặng sứ đồ nam du hành đạo (Vạn-Hạnh Thiền-Sư, 14-8-1968)

14) Gương xưa khắc kỷ tu thân (Tổng Lư Lê-Văn-Duyệt, 18-8-1968)

15) Chánh tín và mê tín (Đại-Tiên Lê-Văn-Duyệt, 21-9-1968)

16) Kết hợp kinh nghiệm đạo lư để hành đạo độ đời (Ngọc-Lịch-Nguyệt, 19-10-1968)

17) Hăy lo cho đời sống tâm linh (Đông-Phương Chưởng-Quản, 16-11-1968)

18) V́ sao Thượng-Đế gieo mối Đạo tại xứ Việt-Nam (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 19-12-1968)