MỤC LỤC

THÁNH GIÁO SƯU TẬP

NĂM ĐINH MÙI 1967

1) Vui Xuân khuyên nhớ ngày mai (Đông-Phương Chưởng-Quản, 8-2-1967)

2) T́m chữ “Muốn” (Quan-Âm Bồ-Tát, 17-2-1967)

3) Công b́nh và hướng đạo (Thái-Bạch Kim-Tinh, 23-2-1967)

4) Phiền năo là nguồn cội Bồ-Đề (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 28-2-1967)

5) Huấn nữ chơn ngôn (Quan-Âm Bồ-Tát, 11-3-1967)

6) Tâm sự nhị vị tiền bối (Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt, 24-3-1967)

7) Huấn từ Đức Chí-Tôn (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 25-3-1967)

8) Giác ngộ là nguồn cứu rỗi (Giáo-Tông Đại-Đạo, 10-4-1967)

9) Giáo lư Đại-Đạo (Ngô Đại-Tiên, 23-4-1967)

10) Tu tâm và hành Đạo (Giáo-Tông Đại-Đạo, 2-5-1967)

11) Đạo lư của người hành Đạo (Quan-Âm Bồ-Tát, 9-5-1967)

12) Kiếp phù sinh và nhân ngă (Di-Lạc Thiên-Tôn, 21-5-1967)

13) Ư nghĩa Thánh-Thất và Thánh-Tịnh (Lê Đại-Tiên, 16-6-1967)

14) Luận về chữ “Khổ” (An-Ḥa Thánh-Nữ, 21-6-1967)

Thức tỉnh người đời (Minh-Tra Hồng-Phước)

15) Luận về giáo lư (Giáo-Tông Đại-Đạo, 20-8-1967)

16) Hy sinh đắc quả (Già-Lam Địa-Thần, 13-9-1967)

Gieo mầm cứu rỗi (Đông-Phương Lăo-Tổ)

17) Khuyên con nh́n chơn lư Đạo (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, 18-9-1967)

18) Tu thân, phổ độ và gương xưa (Chư vị tiền bối, 25-9-1967)

19) Ḷng người hướng đạo (Nguyễn Ngọc Tương, 1-10-1967)

Đức tu và trách nhiệm (Diêu-Tŕ Kim-Mẫu)

Thanh thiếu niên mầm non đất nước (Cao Triều Phát)

20) Ư thức hệ Nữ-Chung-Ḥa (Quan-Âm Bồ-Tát, 18-10-1967)

21) Giáo hội Tiên-Thiên Minh-Đức (23-10-1967)

22) Thán đời chiến họa (Đại-Tiên Lê-Văn-Duyệt, 16-11-1967)

23) Trọng trách thanh thiếu niên (Cao Triều Phát, 1-12-1967)

24) Chứng Lễ & Quan niệm người tu (Tam Trấn Oai Nghiêm, Phan Thanh, 2-12-1967)

25) Luận về Đạo- (Đông-Phương Chưởng-Quản, 16-12-1967)

26) Sứ mạng của dân tộc được chọn (Gia-Tô Giáo-Chủ, 24-12-1967)

27) Kiến thức người tu (Quan-Âm Bồ-Tát, 7-1-1968)

28) Nhắn về Hội Thánh (Tiền Bối Đại-Đạo, 25-1-1968)