TLBT còn nhiều Ðàn-Cơ và Kinh sách cần được đánh máy lại để đem lên web. Nếu quí vị nào muốn công quả giúp phần đánh máy, xin liên lạc về tlbt@sbcglobal.net , cám ơn nhiều!

Mục Lục

THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH  

__________

1) Thánh Tựa 1 của Lý-Thái-Bạch

2) Thánh Tựa 2 của Thích-Ca Như-Lai

3) Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, Diêu-Trì Kim-Mẫu, Tam Giáo, Tam Trấn phê chuẩn Thánh-Ðức Chơn-Kinh

4) Hội Quần Tiên phê chuẩn Thánh-Ðức Chơn-Kinh

5) Hội Bàn Ðào phê chuẩn Thánh-Ðức Chơn-Kinh

6) Thán Cuộc Ðời - Bát Tiên

7) Chư Phật giáng mừng Thánh-Ðức Chơn-Kinh

8) Tam Giáo dạy Ðời Ðạo tương đối

9) Con Ðường Trung Ðạo - Thích-Ca Như-Lai

10) Chơn Truyền Ðạo Giáo - Di-Lặc Tuyên-Quang-Phật

11) Hành Ðạo Chưởng Ðức - Ngô-Ðại-Tiên

12) Tôn Giáo và Khoa Học - Ngô-Ðại-Tiên

13) Ðạo Ðức Thật Hành - Quỉ-Cốc Thoàn-Sư và các vị Ðại Tiên giải nghĩa

14) Thiên Cơ Vận Mạng - Vân-Trung-Tử

15) Xã Thân Giúp Ðời - Tề-Thiên Ðại-Thánh

16) Luân Hồi Quả Báo - Quan-Thánh Ðế-Quân

17) Triết Lý: Khoan Hồng Ðại Ðộ  - Lý-Thái-Bạch, Trần-Ðoàn Lão-Tổ

18) Thời Kỳ Khoa Học Ðến Thời Kỳ Chơn Tu - Lý-Thái-Bạch

19) Kiếp Sống Con Người Với Thời Ðợi Sáng Khai Ðại Ðạo - Lý-Thái-Bạch

20) Khuyên Nhơn Tài - Lý-Thái-Bạch

21) Khuyến Nữ Tu - Diêu-Trì Kim-Mẫu

22) Chư Thần Việt-Nam Mừng Kinh Thánh-Ðức

23) Thức Giấc Mộng Hồn - Lý-Thái-Bạch

24) Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế, Diêu-Trì Kim-Mẫu, Tam Giáo, Tam Trấn mừng kinh kết liễu