TLBT còn nhiều Ðàn-Cơ và Kinh sách cần được đánh máy lại để đem lên web. Nếu quí vị nào muốn công quả giúp phần đánh máy, xin liên lạc về tlbt@sbcglobal.net , thành thật cám ơn!

QUAN-ÂM PHỔ-CHIẾU PHÁP-BẢO TÂM-KINH

(Các tiểu đoạn sau đây được phân ra để rút ngắn thời gian download trên computer và tiện cho độc giả theo dõi.)

Thánh Tựa.

Sấm Kệ.

Kiếp sống của ngạ-quỷ

Tại sao không thể độ dứt chúng-sanh nơi ba đường ác?

Ba yếu tố quyết định.

Thi bài.

Tuyên dương công đức.

Kệ kết thúc.