Trang nhà Tam Giáo Đồng Nguyên

 

CẦU TỰ

(Trích trong Kinh Hiền Ngu, phẩm thứ sáu)

CHÍNH tôi (A Nan) được nghe: Một lần Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại tịnh xá vườn Trúc.

Nước ấy có quan Phụ tướng, nhà rất giàu sang, nhưng không có con trai. Tại vùng đó có đền thờ thiên thần ở bên sông, gọi là Ma Ni Bạt La, nhân dân quanh miền ấy tin sùng lễ bái cầu sao được vậy. Hay tin thần thiêng, quan Phụ tướng tới đền làm lễ và cầu nguyện rằng:

- Thưa Ngài, tôi chưa có con trai, nghe biết thiên thần công đức vô lượng, cứu hộ quần sinh, ai cầu ǵ cũng được như ư nguyện. Vậy tôi tới đây cầu xin thiên thần năm nay cho tôi sinh quư tử, nếu được như lời nguyện, tôi sẽ lấy vàng bạc để điểm tô thân Ngài và các hương tốt để bôi nơi miếu Ngài, bằng vô hiệu quả, tôi sẽ phá miếu và lấy phân trát vào ḿnh Ngài.

Quan Phụ tướng kêu xong lễ tạ ra về.

Khi đó thần Giám điện nghe xong, toát mồ hôi thầm nghĩ rằng: "Người này hào phú, thế lực hùng cường, tới đây cầu xin quư tử, ta thiếu đức làm sao cho đặng, nếu không giúp được hắn th́ hắn làm ô nhục". Nghĩ rồi lên tâu với thần Ma Ni Bạt La:

- Kính tâu thiên thần, chúng tôi vâng lệnh coi đền, hôm qua quan Phụ tướng nước La Duyệt Kỳ đến nói rằng: Xin thiên thần cho sinh quư tử, nếu được như lời, th́ lấy vàng bạc điểm tô thân Ngài, và lấy các thứ hương tốt để bôi nơi miếu Ngài, bằng vô hiệu quả, sẽ phá miếu và lấy phân trát vào ḿnh Ngài, việc đó hạ thần bất lực xin thiên thần chỉ giáo cho.

Nghe xong, thần Ma Ni Bạt La lên tâu với ông Tỳ Sa Môn Thiên vương.

Tỳ Sa Môn Thiên vương nói: - Việc này để ta lên tâu vua Đế Thích, chứ ta cũng bất lực. 

Nói rồi bay lên cung trời Đao Lợi tâu vua Đế Thích rằng:

- Kính tâu Thiên Đế! Tôi có một hạ thần tên là Ma Ni Bạt La lên kêu rằng: Quan Phụ tướng tại thành Vương Xá cầu xin quư tử, và hẹn nếu được như lời th́ xin cúng dàng trọng hậu, bằng không sẽ phá miếu, và hủy nhục, kính mong Thiên Đế cứu giúp.

Nhân lúc trên trời có người sắp tận số, Đế Thích cho gọi tới bảo rằng:

- Ta xem khanh sắp tới ngày mệnh hết, hiện nay quan Phụ tướng ở thành Vương Xá đương cầu tự, vậy sau khi khanh mệnh chung th́ thác sinh vào nhà đó an hưởng sự vinh hoa phú quư.

Đáp: - Kính tâu Thiên Đế! Cái bả phú quư hay làm mê hoặc ḷng người, nhân sự vinh hoa phú quư khiến bao người sa xuống hố sâu, ư định của hạ thần muốn sinh vào nhà dân thường để dễ bề xuất gia tu đạo, cho thoát khỏi sinh tử luân hồi là hơn nhất, xin bệ hạ tha thứ!

Đế Thích nói: - Không lo, khanh hăy nghe ta sinh vào nhà đó, rồi ta giúp chớ ngại.

Đáp: - Dạ muôn tâu bệ hạ! Lời thánh chỉ hạ thần không dám trái, nhưng xin bệ hạ luôn luôn giúp đỡ cho, kẻo sợ tham về phú quí mà bỏ mất đại nguyện.

Đế Thích nói: - Khanh yên trí không sao.  

Nói xong lễ tạ ra về, ít ngày mệnh chết, thần hồn thác thai vào nhà quan Phụ Tướng.

Đoạn này nói đến Phụ Tướng Phu nhân, sau ngày chồng cầu tự trở về không lâu bà đă có thai, măn tháng no ngày tới tuần hoa nở, sinh được cậu con trai đầy đủ tướng đức, ông bà yêu quư lắm. Từ khi sinh cậu trong nhà thấy nhiều điềm ứng cát tường, sự trông nom săn sóc một cách phi phàm, một hôm ông bà mời thầy đến xem tướng cho cậu và nhờ đặt tên giùm. Tướng sư đến căn do, rồi đặt cho cậu là Hằng Gia Đạt. Một mai khôn lớn học hành thông sáng nhưng có một điểm cậu ham học đạo và ham nghe đạo các vị Sa môn giảng, được thấm nhuần đạo đức, thấy đời không có ǵ vững chắc như mây trôi, như bọt nổi nên cậu quyết tâm xuất gia tu đạo, để cầu giải thoát, rồi lên tâu với ông bà Phụ tướng rằng:

- Kính lạy song thân, được làm người là khó, được gặp Phật tại thế lại khó hơn nữa, hiện nay đức Phật ra đời, mục đích cứu người ra khỏi ṿng trầm luân khổ hải. Vậy xin song thân cho con đi xuất gia tu đạo, được phúc vô lượng vô biên.

Đáp: - Con ơi! Việc tu đạo cũng tốt nhưng con khổ cực chi mà đày thân hoại thể nơi chùa chiền, muối dưa khô quạnh, cha làm quan Phụ tướng quyền cao, giàu sang tột bực, quốc gia chưa ai sánh kịp, cha mẹ chỉ sinh được ḿnh con, để nối nghiệp nhà, nay con đi xuất gia th́ của này để cho ai, và nhất là cha mẹ già sớm hôm ṿ vơ, lấy ai là người trông cậy lúc b́nh sinh cho vui ư chí.

Hằng Gia Đạt thấy ông bà không đồng ư với ư nguyện của ḿnh, bèn lễ tạ lui ra, từ đó ngày đêm âu sầu buồn bă! Rồi tự nghĩ rằng:

- Ta sẽ tự sát thân này đi, để sinh vào nhà thường dân đạt được chí nguyện xuất gia của ta.

Nghĩ rồi một ḿnh ra đi, lên ngọn núi cao tự gieo ḿnh lăn từ trên đỉnh núi xuống chân núi, tưởng làm thế cho chết, nhưng trái lại thân thể vẫn c̣n toàn vẹn không xây sát chút nào. Lần sau ra sông để tự vẫn, nhưng nhảy xuống không ch́m. Cuối cùng lấy thuốc độc uống, song cũng không chết. Rồi dùng đủ cách để chết, nhưng cũng không chết được. Sau định kế phạm quốc pháp cho vua giết. Một hôm Hằng Gia Đạt thấy hoàng hậu và mỹ nữ của nhà vua ra giếng nước giữa vườn tắm, họ cởi áo giắt trên cành cây rồi xuống giếng, anh lẻn vào trộm lấy quần áo và trang phục đem ra, người Môn giám bắt anh tâu vua A Xà Thế.

Nhà vua nổi giận sai người đem ra pháp tràng xử tử. Thoạt đầu sai người giương cung bắn, mỗi khi bắn th́ cái tên quay đầu trở lại nhà vua, bắn luôn ba phát đều như thế cả. Nhà vua chột dạ hỏi rằng:

- Nhà ngươi là bộ thiên, bộ long hay quỷ thần mà có phép lạ như vậy?

Đáp: - Tâu Bệ hạ tôi có một việc riêng, nếu Bệ hạ giúp tôi được th́ tôi xin nói.

Nhà vua hỏi: - Ngươi có việc ǵ cứ nói, nếu ta giúp được th́ ta giúp.

Tâu Bệ hạ! Tôi chẳng phải là thiên long quỷ thần chi hết, chính tôi là con quan Phụ tướng bản triều, v́ muốn xuất gia tu học nhưng cha mẹ tôi không cho, nên tôi muốn chết để sinh nơi khác, cho toại nguyện vọng ấy, vừa rồi tôi lên núi gieo ḿnh xuống vực sâu, nhảy sông tự vận và uống thuốc độc nhưng vẫn không chết, c̣n một kế là tôi phạm pháp để mong nhà vua xử tử th́ mới đạt được nguyện vọng ấy. Sự thể như vậy, kính xin bệ hạ lượng thương, truyền lệnh cho cha mẹ tôi, để tôi được xuất gia đầu Phật.

Đáp: - Việc ấy không khó con cứ an tâm, ta sẽ bảo Phụ tướng cho.

Qua thời gian sau nhân buổi đi thính pháp nhà vua dẫn cậu đến chốn Phật, tới nơi làm lễ xong nhà vua tŕnh bày ư nguyện của Hằng Gia Đạt cho Phật nghe, Phật mỉm cười nói:

- Thiện lai Tỳ khưu.

Hằng Gia Đạt nghe dứt lời tự nhiên tóc rụng hết, áo trên ḿnh biến thành áo Cà sa, thành tướng Tỳ khưu, sau nghe Phật thuyết pháp, tâm ư khai ngộ chứng La Hán quả, được ba phép "Minh", sáu pháp "thần thông", tám phép "giải thoát".

Thấy thế vua A Xà Thế qú xuống bạch Phật rằng:

- Kính lạy đức Thế Tôn! Hằng Gia Đạt trồng nhân lành ǵ, gieo đầu từ trên núi xuống mà không chết, nhảy xuống sông không ch́m, uống thuốc độc không hại, tên bắn không trúng, hơn nữa lại gặp Thế Tôn được thoát khỏi sinh tử luân hồi đại khổ, xin nói cho chúng con được rơ?

Phật dạy: - Cách đây đời quá khứ đă vô số kiếp, có một nước lớn tên là Ba La Nại, vua nước ấy là Phạm Ma Đạt, một hôm đưa các người mỹ nữ trong cung vào rừng uống rượu ăn thịt, thưởng thức những khúc đàn hay, tiếng nhạc xéo, giọng hát cao. Đương lúc các mỹ nữ cất tiếng ca khúc th́ bên ngoài có người cất tiếng để họa lại. Nhà vua nghe thấy nổi giận sai người bắt rồi giao cho lính đem đi xử tử.

Vừa lúc ông quan đại thần đi chơi về bắt gặp, ông hỏi họ rằng: Người này tội ǵ?

Đáp: - Dạ bẩm quan lớn! Anh này bị tội họa lại giọng hát của các mỹ nữ.

Nghe xong ông thầm nghĩ: "Chà, có thế mà cũng giết người! Thực là vô lư quá". Ông nói:

- Hăy khoan để ta vào tâu vua đă.

Ông vào tâu rằng:

- Tâu Bệ hạ, kẻ kia chưa đến tội chết, v́ chưa lấy ǵ làm nặng lắm, tuy có họa lại tiếng nhưng chưa thấy h́nh và cũng không có sự giao thông dâm dục, cúi xin Bệ hạ tha cho hắn tội chết.

Nghe nói có lư, nhà vua hạ lệnh tha cho người đó tội chết. Muốn đền đáp ân cao cả của ông Đại thần, từ đó anh ta đến hầu hạ phụng sự một cách tôn kính đă lâu năm, giữ một ḷng trung thành, trước sau như một, rồi thầm nghĩ như vầy:

- Sự dâm dục giết người ta hơn dao kiếm sắc, trước đây ta suưt chết cũng do ḷng dục vọng phát động. 

Bèn thưa với ông rằng:

- Kính thưa ông! Tôi tự nghĩ sự sinh tử vô thường nhanh như chớp nhoáng, như đèn ở trước gió, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, sớm có chiều không, thân này chẳng lâu sẽ vào cửa chết. V́ vậy tôi xin phép ông để đi tầm đạo giải thoát.

Đáp: - Việc ấy rất hay, nếu học đạo được thành công th́ đến đây cho tôi gặp mặt một lần nữa.

Người ấy bắt đầu lên núi tu học, chuyên tâm suy xét đạo lư, không bao lâu tinh thần tự nhiên khai ngộ, hiểu thấu nguồn chân, thành ngôi Bích Chi Phật. Giữ lời hứa trước nên Ngài trở về nhà ông quan Đại Thần, và hiện ra mười tám pháp thần thông: bay trên hư không ḿnh phun ra nước lửa, hoặc phóng đại quang minh chói ḷa khắp trời đất. Ông Đại Thần coi thầy phép thần cao siêu, trong ḷng vui vẻ, kính trọng và khấn rằng:

- Kính lạy Ngài, tôi có phúc duyên được cứu Ngài năm trước, vậy xin cho tôi đời đời được phú quư tràng thọ cao đẹp hơn đời, và trí tuệ đức tướng của tôi cũng được như Ngài.

Nói tới đây đức Phật lại nhắc cho vua A Xà Thế biết rằng:

- Nhà vua nên biết quan Đại Thần cứu sống một người thuở đó, nay chính là Hằng Gia Đạt. Bởi duyên lành ấy nên sinh vào nơi nào cũng không bị chết yểu, và cũng do phúc duyên ấy mà nay được gặp ta chứng đạo giải thoát.

Phật nói xong, tất cả mọi người trong pháp hội ai nấy đều kính tin vui mừng cúi đầu lễ tạ lui ra.

---o0o---