Mục Lục

  Phần 1: ÐẠI GIÁC THÁNH KINH

Bấm vào đây để nghe băng đọc

1) Thánh Tựa của Ðức Lý Ðại Tiên Trưởng (2-12-1978)

2) Khai Kinh - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (1-7-1977)

3) Giải về Tam Giáo Qui Nguyên - Thích Ca Mâu Ni Phật (1-7-1977)

4) Thích Ca Mâu Ni Phật (3-7-1977)

5) Giải về Từ bi, Nhẫn nhục - Nhiên Ðăng Cổ Phật (4-7-1977)

6) Huỳnh Phú Sổ - Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hão (6-7-1977)

7) Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ (tiếp theo) (7-7-1977)

8) Tây Phương Giáo Chủ Jésus Christ (9-7-1977)

9) Thánh Mẫu Maria (9-7-1977)

10) Huệ Minh Chơn Tiên (17-1-1983)

11) Cao Ðài Thượng Ðế (20-7-1977)

12) Văn Tuyên Khổng Thánh (22-7-1977)

13) Quan Thánh Ðế Quân (23-7-1977)

14) Quan Thánh Ðế Quân (25-7-1977)

15) Thiên Chúa Jésus Christ (26-7-1977)

16) Ngọc Hoàng Thượng Ðế giảng cho các bực Chúa Tể Quốc Vương (27-7-1977)

17) Cao Ðài Thượng Ðế ban Thánh Lịnh và "Kinh An Vị Tam Giáo Qui Nguyên" (29-7-1977)

18) Thiên Chúa Jésus ban "Bài Thánh Ca" (30-7-1977)

19) Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu ban "Bài Chúc Tụng Ðức Ngôi Hai" (30-7-1977)

20) Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban "Bài Chúc Tụng Ngọc Hoàng" (30-7-1977)

21) Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên (1-8-1977):

   * Ngọc Hoàng Thượng Ðế

   * Thích Ca Giáo Chủ

   * Ngôi Hai Ðấng Christ

   * Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu

22) Ðức Chúa Jésus (2-8-1977)

23) Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Ðạo Cao Ðài (3-8-1977)

24) Thánh Nữ Thượng Như Thanh (4-8-1977)

25) Nam Phương Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (4-8-1977)

26) Hồng Huệ Chơn Tiên (4-8-1977)

27) Mormon Giáo Chủ Joseph Smith (4-8-1977)

28) Ngọc Hoàng Thượng Ðế - Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Ðạo Cao Ðài (tiếp theo) (5-8-1977)

29) Diêu Trì Kim Mẫu chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên (6-8-1977)

30) Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

31) Ngọc Hoàng Thượng Ðế niêm tất Ðại Giác Thánh Kinh (7-8-1977)

32) Thái Thượng Ðạo Tổ chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên (27-9-1977)

33) Chánh Lễ 12 phái Cao Ðài hiệp tác - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (27-9-1977 tức Rằm tháng 8 Ðinh Tỵ niên)

34) Hộ Pháp Phạm Công Tắc (27-9-1977)

35) Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (29-9-1977)

  Phần 2: KINH THÁNH GIÁO PHÁP

Bấm vào đây để nghe băng đọc

1) Thánh Tựa - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (24-5-1978)

2) Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (30-5-1978)

3) Ðại Giác Kim Tiên luận về Chữ Ðạo (7-6-1978)

4) Ðại Giác Kim Tiên luận về Thất Tình (11-6-1978)

5) Ðại Giác Kim Tiên luận về Lục Dục, Tam Tâm Chi Nghiệp, Thập Giới Ðiều Qui (15-6-1978)

6) Ðại Giác Kim Tiên luận về Ăn Chay, 12 cõi Thiên Ðường và việc Ðộ Siêu (5-7-1978)

7) Ðại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (6 và 7-7-1978)

8) Ngọc Hoàng Thượng Ðế (18-8-1978)

9) Lý Ðại Tiên Thái Bạch (7-9-1978)

10) Ngọc Hoàng Thượng Ðế chiếu kiến Kinh Thánh (8-9-1978)

11) Khổng Thánh Tôn Sư (9-9-1978)

12) Ngọc Hoàng Thượng Ðế (24-7-1979)

13) Lý Ðại Tiên Thái Bạch giảng về Long Hoa Ðại Hội (5-10-1979)

14) Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban bảo danh Thiên Lý Bửu Tòa (4-12-1979)

15) Noah (Nô-Ê) Lão Tổ (22-12-1979)

16) Ðức Chúa Jésus ban "Bài Cầu An Ðịa Chấn" (15-12-1979)

17) Ðức Lý Thái Bạch ban "Bài Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới" (15-5-1978)

18) Ngũ Nguyện của Cao Ðài Thượng Ðế (14-3-1981)

  Phần 3: PHỤ LỤC CÁC ĐÀN CƠ

1) Ðại Lễ Cầu An Xin Bình Ðịa Chấn - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (26-3-1982)

2) Kỷ niệm Huỳnh Ðạo Thiên Khai năm thứ 6 và bốn hườn thuốc trị tà - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (15-5-1982)

3) Thánh Ðức Bình Linh Hội - Ngọc Hoàng Thượng Ðế (16-2-1986)

4) Thánh Ðức Bình Linh Hội - Lý Thái Bạch (23-2-1986)

5) Kỷ niệm Huỳnh Ðạo Thiên Khai năm thứ 10 và lịnh tả "Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh" (15-5-1986)