ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI HIỆP NHỨT

 

 

 

CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

 

 

 

TÁI BẢN VÀ ẤN TỐNG

PHÁP DANH CHƠN TỊNH

 

KIM THÀNH LONG

 

 

ÔNG VĂN – CHỢ GẠO – ĐỊNH TƯỜNG

 

 

Năm đạo thứ 33 mùa Thu Mậu Tuất 1958

 

 

 

 

Kính tặng : ……………………………….

 

 

 

 

CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

--------

 

TỰA CỦA ĐỨC CHÍ TÔN

 

----

 

NGỌC Kinh vừa tiếp sớ đàn trung,

HOÀNG linh Thầy khen biết phục tùng

THƯỢNG giới ban hành lời chỉ dụ,

ĐẾ truyền tô điểm đạo trung dung.

 

----

 

Từ Bàn Cổ sơ khai hỗn độn,

Khí Hư vô hiệp trọn ngôi trời,

Là ngôi Thái Cực tỏ ngời,

Lưỡng nghi sanh hóa phân rời âm dương.

Khí khinh thanh thuần dương nhẹ hỏng,

Hiệp Tiên thiên bay bổng lên trên.

Khí âm trọng trược chẳng bền

Hậu thiên vi địa nên liền ĺa ngôi.

Ngôi Tiên thiên phục hồi phẩm vị,

Là ngôi Càn cao quí vô cùng,

Hậu thiên vốn thiệt quả Khôn,

Bảy hai thế giái không trung xây vần.

Thượng giái ba sáu từng vọi vọi,

Cơi Tiên thiên nhuần gội khí dương

Khí âm bẩm thọ hơi dương,

Âm Dương hiệp nhứt kiết tường Đạo sanh.

Sanh Đại Đạo là ngôi Thái Thượng.

Hóa Tam Quang là Nhựt, Nguyệt, Tinh,

Tinh tượng thế giái ba ngh́n,

Về quyền Thiên Đế giữ ǵn xét xem.

Miền Hạ giái lập thêm bốn bộ,

Thường gọi rằng Tứ Đại Bộ Châu,

Trung giái mấy quả Địa Cầu,

Địa Cầu sáu tám Đạo mầu phát sinh.

Long hoa hội khai minh Đại Đạo,

Là Nhứt kỳ phổ độ chúng sanh,

Nhiên Đăng Cổ Phật dạy rành,

Thái Thượng Đạo Tổ ban hành đạo cao.

Văn Tuyên Vương phụ vào giúp sức,

Đặng chấn hành nhơn lực trần gian,

Đạo khai từ thuở Tam Hoàng,

Sang qua Ngũ Đế đạo tràn khắp phương.

Truyền qua tới nhà Thương bạo ngược,

Nên Đạo Trời không được hiển dương,

Giữa đời Châu, thuở Chiêu Vương,

Đạo Quân giáng xứ Tịnh Vương độ đời.

Long Hoa hội Nhị kỳ phổ độ,

Đạo Phật vào Ấn Độ lưu hành,

Thích Ca Phật Tổ chí thành,

Từ ngôi Thái tử tách ḿnh đi tu.

Quyết dẫn kẻ ám mù buổi tối,

T́m Đạo mầu chẳng thối chí tâm,

Bồ đề khổ hạnh mấy năm,

Dày công tu luyện mới tầm lư sâu.

Cuộc chung đỉnh bể dâu khổ năo,

Quyết dứt đường quả báo luân hồi,

Người trong tứ khổ thương ôi!

Muốn cho thoát khỏi luân hồi trần gian.

Mong dẫn đến Niết bàn Cực lạc,

Khuyên tránh đường lầm lạc gai chông,

Tam qui, ngũ giái cho ṛng,

Dạy công tu niệm ngăn pḥng tà tinh.

Đạo Thích vừa phát minh bành trướng,

Đạt Ma truyền qua hướng phương Đông,

Trung Huê truyền bá dày công,

Đạo tràn khắp cả Á Đông thịnh hành.

V́ bị việc âm thinh sắc tướng,

Mà Đạo mầu phải vướng gian nan,

Thiên Tào thương kẻ khốn nàn,

Thái Thượng vưng lịnh truyền ban Đạo Trời.

Rằm tháng Hai ra đời cứu thế,

Ra oai linh phổ tế sanh cầm,

Đạo cao sửa chất phàm tâm,

Tam ngươn ngũ lập, đạo thâm dạy truyền.

Tinh, Khí, Thần, Tiên Thiên chí bảo (chí bửu)

Luyện cho tṛn hườn đáo cựu nguyên,

Tu chơn luyện tánh chí thiền,

Tuân y ngũ giới xa miền Hậu thiên.

Bởi người thọ chơn truyền ỷ sức,

Dụng phép mầu giành giựt lợi danh,

Khiến nên Đại Đạo tan tành,

Đạo ngưng, không đặng ban hành về sau.

Đời chiến quốc Đạo Nho trổ mặt,

Xuất Thánh nhơn d́u dắt nhơn sanh,

Trung dung Khổng Thánh chỉ rành,

Cốt làm quân tử chí thành là hơn.

Noi Đường, Ngu nghĩa nhơn Văn Vơ,

Truyền lục kinh chỉ rơ nhơn luân,

Dạy khuyên xă hội nhơn quần,

Tam cang đạo trọng, ngũ thường chớ quên.

Lễ tôn ti, dưới trên phân biệt,

Nữ cùng nam, hữu biệt vẹn toàn,

Hiếu, trung, tiết, nghĩa phải toan,

Tinh thần cho trọn chớ màng lợi danh.

V́ chung đỉnh dỗ giành trước mắt,

Nên người đời không chắc ḷng son,

Năm giềng ba mối không tṛn,

Biển trần ch́m nổi hăy c̣n linh đinh.

Nhà Nam xưa hằng ǵn phong hóa,

Từ Hồng Bàng đạo hóa dân tâm,

Phật, Tiên, Thần Thánh giáng lâm,

Độ người Việt Quốc ân thâm đức dày,

Tới trào Thần, người suy vật chất,

Mất tinh thần, thánh chất tiêu ṃn,

Cang thường, phong hóa không tṛn,

Đời càng hỗn độn, người càng cạnh tranh,

Khắp năm châu, nhơn sanh xô đẩy,

Thêm nhiều điều vướng bẫy phồn hoa,

Vong xu nợ nước ơn nhà,

Nghĩa nhơn chẳng trọn, hằng xa luân thường.

Ḷng Trời cảm xót thương trần khổ,

Lập Tam kỳ phổ độ dày công,

Đạo Trời thưởng phạt chí công,

Truyền khai Đại Đạo phổ thông khắp cùng.

Trời thương giống Lạc Hồng đồ khổ,

Ra oai linh tế độ nguyên nhân,

Độ dân khỏi bước phong trần,

Hoằng khai Đại Đạo, hưởng phần thiêng liêng.

Qui Tam Giáo thiện duyên ngộ Đạo,

Đạo Tam Kỳ toàn bảo người lành,

Hạ ngươn thương lũ quần sanh,

Tai nàn mạt kiếp Thiên đ́nh đă ghi.

Thầy phải lập Tam Kỳ Đại Đạo,

Rước nguyên nhân hườn đáo cựu ngôi,

Tiên thiên phẩm vị phục hồi,

Tránh nơi bến tục, xa mồi vinh hoa.

Thầy đă xin cùng Ṭa Tam Giáo,

Lập Ngũ Chi Đại Đạo độ đời,

Ngũ Chi do gốc Phật Trời,

Minh Sư, Minh Thiện, Minh Đường, Minh Tân.

Thêm Minh Lư lănh phần truyền đạo,

Ban sám kinh khuyên bảo tu hành,

Sáu mươi năm trước chỉ rành,

Thiên thơ ghi chép, Thiên đ́nh luật ban.

Minh Sư cùng Minh Đường một phái,

Lo chấn hưng chế cải đạo Thiền,

Đạo Thích đă thất kỳ truyền,

V́ chưng tăng chúng không chuyên tu tŕ.

Làm mất lư vô vi của Phật,

Bày hữu h́nh vật chất không kiêng,

Minh Sư thọ đặng chơn truyền (1)

Rèn ḷng tụng niệm, tinh chuyên đạo mầu.

Nhơn cuộc thế cơ cầu gay trở,

Nên Như Lai Phật Tổ truyền ngôn,

Truyền cho Đại Thánh Tề Thiên,

Hiệp cùng Thiết Quả giáng miền Nam Bang.

Cứu nguyên nhơn khai đàng dẫn nẻo,

Truyền Thánh ngôn luật mẹo cứu đời,

Minh Tân Thánh huấn truyền lời,

Chuyên theo Đại học chớ dời ḷng son,

Bởi thấy đời v́ c̣n vật chất,

Nên Cái Thiên Cổ Phật giáng trần,

Lập chi Minh Thiện độ dân,

Tùng theo Phật pháp tối tân Đạo mầu.

Y tam ngũ, hồi đầu phục nhứt,

Hiệp Thiên cơ, tùng luật Thiên tào

V́ chưng lắm cuộc phong trào

Mấy chi sợ khó hiệp vào một nơi.

Thầy phải sửa cơ Trời khai đạo,

Nên truyền cho Đạo Tổ giáng trần.

Lập chi Minh Lư khuyến dân,

Truyền ban kinh luật hồng ân cứu đời.

Tới năm Dần phải thời mở Đạo

Nên Tam Kỳ Đại Đạo phát minh,

Tiên thiên một gốc ba nhành,

Thích, Nho, Đại Đạo hiệp thành Đạo Cao.

Ba mối đạo gồm vào một chỗ,

Đặng dễ phương phổ độ nhơn sanh,

Tam Kỳ Đạo cả dương danh,

Là nhờ tâm chí nhiệt thành nguyên nhân.

Khuyên sớm lo tu chuyên qui tắc,

Nên sửa ḿnh d́u dắt thiện chơn,

Lời Thầy khuyên chớ lạt lờn,

Noi gương quân tử nghĩa nhơn vẹn toàn,

Tu nhơn đạo, phải toan cho trọn,

Giữ ḷng lành, lỗi mọn chớ làm,

Sá chi quyền quí tước hàm,

Trăng tà, ác xế, mà ham làm ǵ.

Đạo trung dung thường ghi chạm dạ,

Đạo trung ḥa chẳng khá bỏ qua,

Trung là chớ tưởng cao xa,

Cũng đừng bất cập, tính xa tính gần.

Giữ ngay thẳng, b́nh phân mới đáng,

Trung vốn là gốc lớn đạo người,

Ḥa là đạo cả trên đời,

Dĩ ḥa vi quí, ghi ḷng Thầy răn.

Bực quân tử phải năng tập luyện,

Tư cách tṛn, để tiếng muôn đời,

Nhan-Uyên tâm chí phơi phơi,

Đai cơm bầu nước, chẳng rời trung dung.

Quân tử tùng ngũ luân vi bổn,

Trượng phu do hiếu nghĩa vi tiên,

Ngũ luân vốn thiệt năm giềng,

Vua tôi, chồng vợ, cha con, ba hằng.

Thêm anh em, bạn lang, hai mối,

Trọn năm giềng gồm cội nhơn luân,

Vua tôi, đạo trọng muôn phần,

Làm tôi đạt chữ trung thần dương danh.

Ḷng từ ái, xót thương lê thứ,

Cũng đồng bào, nắm giữ mối giềng,

Làm con dĩ hiếu vi tiên,

Phụ từ, tử hiếu, nhà yên phước toàn.

T́nh chồng vợ, giàu sang chung hưởng,

Lúc nghèo nàn, chớ tưởng bạc đen,

Ham trăng vội bỏ ánh đèn,

Thiệt ḷng bội nghĩa tiếng hèn về sau.

Ḷng tiết liệt, chớ xao lăng dạ,

Khắn trung trinh, toàn giá hạnh ḿnh,

Anh em cốt nhục chi t́nh,

Thượng ḥa hạ mục, gia đ́nh yên vui.

Chớ v́ lợi, phanh phui gan ruột,

Chớ v́ danh, biến cuộc gia đ́nh,

Bạn bè giao kết chí t́nh,

Giữ sao tṛn nghĩa trung b́nh mới ngoan.

Đừng ấm lạnh nghèo sang chia rẽ,

Tín nghĩa tṛn, nặng nhẹ chớ sờn,

Ngũ luân gốc đạo Thánh nhơn,

Khuyên con chớ khá lạt lờn phui pha.

Đạo Nho vốn đạo nhà khi trước,

Kính tổ tiên mới được ơn lành,

Trung dung khuyên dạy đành rành,

Muốn nên quân tử chí thành kiên gan.

Phải bền chí, lo toan sửa nết,

Hạnh nhu ḥa trước hết răn ḷng,

Tồn tâm dưỡng tánh đặng công,

Lành ưa, dữ lánh mới mong nên người.

Thường xét ḿnh sớm trưa cùng tối,

Biết lỗi th́ tự hối ăn năn,

Trí nhơn dơng, mới gọi rằng,

Là người quân tử đạo hằng tinh anh.

Trí là chẳng cần danh lợi hăo,

Tùng gương Trời giữ đạo thẳng ngay,

Đợi thời gặp hội rồng mây,

Đức tài chừng ấy phô bày tranh công.

Công danh ráng trả xong nợ thế,

Tế độ người qua bể trầm luân,

Nhơn là biết nghĩa, hiệp quần,

Thương người đồng loại gian truân khốn nàn.

Vớt đồng bào lầm than khổ năo,

Ḷng chí thành khuyến đạo độ đời,

Dơng là mật trải gan phơi,

Vẹn toàn nghĩa vụ, chẳng rời chí tâm.

Đủ nghị lực không lầm đường vạy,

Chí hộc hồng, phi ngăi chẳng tùng,

Kiên cường, khắn chí anh hùng,

Trải tâm tuấn kiệt, thỉ chung vẹn toàn.

Không v́ kẻ giàu sang khuất phục,

Chẳng v́ người nghèo cực mà khi,

Sợ câu kiến nghĩa bất vi,

Xử kỷ tiếp vật, thường ghi vào ḷng.

Hằng chuyên lo thuần phong mỹ tục,

Đạo hạnh tṛn, thẳng mực cang thường,

Thầy thương sanh chúng lạc đường,

Nên d́u dẫn lối, vẹt đường gai chông.

Chỉ rành đạo trung dung quân tử,

Đặng các con cư xử độ đời,

Trước sau chớ khá đổi dời,

Trau giồi tánh chất, nhớ lời Thầy khuyên.

Đời, Đạo ráng vẹn tuyền hai mối,

Tháng ngày lo tu khối tinh thần,

Mới mong thoát khỏi bể trần,

Đạo thành, có thuở hưởng phần thanh cao.

Hiệp Tam Giáo gồm vào một mối,

Khuyên chúng sanh sám hối tu hành,

Thầy v́ thương lũ quần sanh,

Hoằng khai Đại Đạo ba nhành qui nguyên.

Cho Tam Trấn thay quyền Tam Giáo,

Phật Quan Âm, Thích Đạo thế quyền,

Thái Bạch thay mặt Đạo Tiên.

Tam kỳ phổ độ lănh quyền Giáo Tông.

Đạo Nho, giao Quan Công Đại Đế,

Ra oai linh phổ tế nhơn sanh,

Thánh truyền Thầy đă chỉ rành,

V́ sao Tam Trấn quyền hành Tam Tông.

Phật Quan Âm có ḷng cầu khẩn,

Bố từ bi độ tận chúng sanh,

Tấm gương từ ái rỡ ràng,

Đặng quyền sửa trị đạo Thoàn khai môn.

Độ sanh chúng dập dồn nghiệt quả,

Cứu nguyên nhân kiếp đọa thoát ṿng,

Thái Bạch lănh chức Giáo Tông,

Thế quyền của đấng Chí Tôn răn đời.

Đặng thọ lịnh oai Trời sửa trị,

V́ có công xét kỹ dữ lành,

Linh Tiêu rực rỡ oai danh,

Giáng trần thay thế quyền hành Đạo Tiên.

Quan Thánh Đế cầm quyền Đạo Thánh,

V́ khi xưa ḷng chánh dạ ngay,

Trung dung ghi nhớ hằng ngày,

Luận ngữ, Mạnh tử, không phai tấc ḷng.

Minh Thánh Kinh, dày công khuyến thế,

Dạy đạo người: hiếu, đễ, tín, trung,

Độ đời công đức muôn trùng,

Nêu gương soi đạo trung dung sửa đời.

Đời hỗn độn đổi dời xảo trá,

Trời Phật toan cải hóa nhơn tâm,

Thánh Tiên tuân lịnh giáng lâm,

Độ người căn cội lỗi lầm xưa nay.

Mau hồi tỉnh mau quày trở bước

Lo tu thân tác phước cho cần,

Đại học dạy mối tu thân,

Khuyên con bền chí, siêng cần tinh chuyên.

Đứng Trượng phu ba giềng cho trọn,

Khá răn ḷng, lỗi mọn chớ làm,

Giữ sao cho đặng chánh tâm,

Tập thành ư tốt, khỏi lâm bảy t́nh.

Muốn trí tri, phải rành vật chất,

Cách vật rành, hiểu luật tu thân,

Mới mong độ dẫn khách trần,

Mới mong tích đức tu nhân vẹn toàn.

Thành nhơn mới rỡ ràng gia đạo,

Mới có phương bổ báo ơn dày,

Mới mong tranh đức đua tài,

Độ người khỏi chốn trần ai khốn nàn.

Muốn minh đức tân dân phải ráng,

Ráng làm sao cho rạng danh hiền,

Gắng công chí thiện vẹn tuyền,

Có văn, có chất, phỉ nguyền nam nhi.

Tu nhân đạo phải suy xét kỹ,

Phải tùng theo chơn lư độ đời,

Gắng công tùng lịnh Phật Trời,

Thành công đắc quả, thảnh thơi linh hồn.

Khuyên các con tâm tồn nhẫn nại,

Ráng chuyên cần nhơn ngăi cho tṛn,

Đảo điên, tạc một ḷng son,

Cạn lời nhắn nhủ, khuyên con ghi ḷng.

Ráng bền chí tới Long Hoa hội,

Mở trường thi phước tội cân phân,

Đức cao mới đặng hưởng phần,

Kiên tâm bĩ ngạn ḍ lần bước qua.

Lời Thánh huấn thiết tha ráng nhớ,

Nhớ tính xong mối nợ trần ai,

Thương ôi bể khổ lạc loài!

Ngày Tiên tháng Phật rộng dài bớ con!


 


(1) Rồi cũng thất nên Thầy khai đạo ban chơn truyền cho các con tu.