Muốn thỉnh kinh này, xin liên lạc:

THIÊN LÝ BỬU TÒA

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046

USA

Tel: (408) 683-0674

hoặc bấm vào đây để có địa chỉ e-mail.

 

>>> Kinh có thể download để đọc online ở đây.