The Left Eye of God

Audio - Âm thanh

 

Phần 1    (Download)        Phần 2    (Download)

 

MỤC LỤC

THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ÐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

 

Khai Kinh

Ðệ Thứ Nhứt: Nguyên Nhân Ðại Ðạo

Ðệ Thứ Hai: Tạo Hóa và Nhân Duyên

Ðệ Thứ Ba: Tái Tạo và Tái Diệt

Ðệ Thứ Tư: Nguyên Căn và Ma Ðạo

Ðệ Thứ Năm: Khuyến Tu

Ðệ Thứ Sáu: Nghi Lễ Cầu An