The Left Eye of God

TIN TỨC SINH HOẠT CÁC NƠI

Sinh hoạt tại Thiên Lý Bửu Tòa

Sinh hoạt Đạo tại tiểu bang Washington, USA (Rằm Trung Nguơn)

Lễ khánh thành Thánh Thất Wuppertal (Cộng Hòa Liên Bang Đức)