The Left Eye of God

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CÁC NƠI:

* Hình ảnh sinh hoạt của Thiên Lý Bửu Tòa

* Hình ảnh Tòa thánh Tây Ninh

* Hình ảnh Hội thánh Cầu Kho Tam Quan

* Phối Sư Thế quy Tiên

* Hình ảnh Ðại Hội thành lập Thánh Thất Wuppertal (CHLB Ðức)

* Hình ảnh các nơi khác.