The Left Eye of God

GIỚI THIỆU CÁC TRUYỀN THỐNG / THÁNH SỞ CAO ĐÀI

USA:

Thiên Lý Bửu Tòa (CA, USA)

Thánh thất Trung Hòa (CA, USA)

Thánh thất San Bernardino (CA, USA)

Cao Đài Giáo Hải Ngoại (CA, USA)

Hội Tín hữu Cao Đài Nam California (CA, USA)

Thánh thất Tacoma (WA, USA)

Thiên Khai Huỳnh Đạo Lý Huyền Thông (WA, USA)

 

GERMANY:

Thánh thất Wuppertal

 

Ghi chú: Nếu các thánh sở Cao Đài ở hải ngoại muốn giới thiệu thánh sở quý vị đang sinh hoạt tới độc giả bốn phương, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để cung cấp chi tiết ghi vào trang này.