Tư tưởng Đạo gia

 

 

 

< Lão Tử kỵ ngưu 老子騎牛 (Lão Tử cưỡi trâu), tranh của Triều Bổ Chi 晁補之
(Triều Vô Cữu 晁無咎
, 1053-1110) đời Bắc Tống.

 

 

Chú thích về font Arial Unicode MS