The Left Eye of God

TUYỂN TẬP THÁNH GIÁO 01

Đọc & ngâm: Huỳnh Châu Lan (Thánh tịnh Thanh Tịnh Đàn)

Bài (Bấm vào tựa bên dưới hoặc disk icon bên phải để nghe) Right-click to Download (*)
01. Khởi thủy đến huờn nguyên (Lý Đại Tiên Trưởng, 10-4-1970)
02. Sứ mạng của Dân Tộc được chọn (Gia Tô Giáo Chủ, 24-12-1967)
03. Sự Thương Yêu (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 28-8-1969)
04. Chánh Tín, Mê Tín (Di Lạc Thiên Tôn, 30-8-1969)
05. Nam Nữ chung đồng (Diêu Trì Kim Mẫu, 22-3-1973) Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4
06. Bến mê bờ giác (Vạn Hạnh Thiền Sư, 08-2-1970)
07. Kết quả sự Tu Hành (Quan Âm Bồ Tát, 23-10-1967) Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4
08. Luyện Khí (Thái Thượng Đạo Tổ, 1961)
09. Ý nghĩa Lễ Sám Hối (Đông Phương Lão Tổ, 08-12-1965)
10. Ý nghĩa Tu Vô Vi (Cao Đài Giáo Chủ, 15-6-1966)
11. Đàn Thanh (Cao Đài Giáo Chủ, 16-2-1966)
12. Hội Yến Bàn Đào (Diêu Trì Kim Mẫu, 30-9-1974) Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5
13. Nhắn gởi Nữ phái (Diêu Trì Kim Mẫu, 1967)
14. Kiểm điểm thân tâm (Quan Âm Bồ Tát, 18-7-1970) Phần 1, Phần 2
15. Tâm thanh tịnh (Vạn Hạnh Thiền Sư, 12-5-1970) Phần 1, Phần 2
16. Tây Thành Thánh Thất (Quan Âm Bồ Tát, 28-4-1969) Phần 1, Phần 2
17. Thánh Ngôn

(*) To Download: Right-click the disk icon, then choose Save Target As to save the mp3 file on your computer.