Trở lại trang chánh của Website Tam Giáo Đồng Nguyên

 

08.- TÔI KHÔNG QUÊN

 

Thiên Lư Bửu Ṭa chân thành cảm tạ quư vị sau đây đă công quả để hoàn thành phần audio của trang này:

Người đọc: Sư Huệ Duyên

Thâu vào CD dưới dạng MP3: HH Ngọc Minh Thanh, CA, USA