THÁNH GIÁO LÝ GIÁO TÔNG

Ngâm: Diệu Huyền

Đọc: Diệu Nguyên

CD 01
Tựa bài / Nghe / Download (*)
1. Học tu, tu học phải đi đôi
2. Hễ vào cửa Đạo chí thành mà tu
3. Mau chơn cho kịp bóng trời tà
4. Cần thực hành hữu hiệu giáo lý Đạo
5. Thương nước, thương nhà, thường người, thương vật...
6. Cần vun quén lớp măng non...
7. Thế gian là trường thi công quả
CD 02
Tựa bài / Nghe / Download (*)
1. Minh triết bảo thân
2. Tu tánh luyện mạng
3. Tâm tương tửu
4. Sứ mạng lịch sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
5. Tu luyện rồi chuyển biến thân tâm
6. Trên đời hỏi có gì hơn

 

(*) Bấm vào link để nghe hoặc download.

To Download: Right-click the disk icon, then choose Save Target As to save the mp3 file on your computer.