Phần 1: ĐẠI GIÁC THÁNH KINH

Diễn đọc: Sư Huệ Duyên

STT

Tựa

Nghe

Download

1 Thánh Tựa của Lư Đại Tiên Trưởng (TLBT, 02-12-1978)
2 Khai Kinh của Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 01-7-1977)
3 Phật Thích Ca giải về Tam Giáo Quy Nguyên (TLBT, 01-7-1977)
4 Thích Ca Mâu Ni Phật (tiếp theo) (TLBT, 03-7-1977)
5 Nhiên Đăng Cổ Phật (TLBT, 04-7-1977)
6 Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Ḥa Hảo (TLBT, 06-7-1977)
7 Huỳnh Giáo Chủ (tiếp theo) (TLBT, 07-7-1977)
8 Tây Phương Giáo Chủ Jésus Christ (TLBT, 09-7-1977)
9 Thánh Mẫu Maria (TLBT, 19-7-1977)
10 Cao Đài Thượng Đế (TLBT, 20-7-1977)
11 Văn Tuyên Khổng Thánh (TLBT, 22-7-1977)
12 Quan Thánh Đế Quân (TLBT, 23-7-1977)
13 Quan Thánh Đế Quân (TLBT, 25-7-1977)
14 Thiên Chúa Jésus Christ (TLBT, 26-7-1977)
15 Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 27-7-1977)
16 Cao Đài Thượng Đế ban Kinh An Vị Tam Giáo Quy Nguyên (29-7-1977)
17 Các bài kinh cho Lễ An Vị Tam Giáo Quy Nguyên (TLBT, 30-7-1977)
18 Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng Lễ An Vị Tam Giáo Quy Nguyên (TLBT, 01-8-1977)
19 Thiên Chúa Jésus Christ (TLBT, 02-8-1977)
 20 Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 03-8-1977)
21 Thánh nữ Thượng Như Thanh (TLBT, 04-8-1977)
  Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (TLBT, 04-8-1977)
22 Hồng Huệ Chơn Tiên (TLBT, 04-8-1977)
  Mormon Giáo Chủ Joseph Smith (TLBT, 04-8-1977)
23 Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 05-8-1977)
24 Chúc Mừng Tam Giáo Quy Nguyên (Diêu Tŕ Kim Mẫu, TLBT, 06-8-1977)
25 Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (TLBT, 07-8-1977)
  Bài Cầu Nguyện Chung Cho Toàn Thể Dân Tộc Việt Nam (07-8-1977)
26 Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 07-8-1977)
27 Thái Thượng Đạo Tổ (TLBT, 27-9-1977)
28 Chánh Lễ 12 Phái Cao Đài Hiệp Tác (Cao Đài Thượng Đế, 27-9-1977)
29 Hộ Pháp Phạm Công Tắc (TLBT, 27-9-1977)
30 Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (TLBT, 29-9-1977)

 

Phần 2: KINH THÁNH GIÁO PHÁP

 

STT Tựa Nghe Download
1 Ngọc Hoàng Thượng Đế Khai Kinh (TLBT, 24-5-1978)
2 Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (TLBT, 30-5-1978)
3 Đại Giác Kim Tiên luận về chữ Đạo (TLBT, 07-6-1978)
4 Đại Giác Kim Tiên luận về Thất T́nh (TLBT, 11-6-1978)
5 Đại Giác Kim Tiên luận về Lục Dục (TLBT, 15-6-1978)
  Đại Giác Kim Tiên luận về Tam Tâm chi nghiệp, Thập Giới Điều Quy
6 Đại Giác Kim Tiên luận về Ăn Chay, Việc Độ Siêu (TLBT, 05-7-1978)
7 Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (TLBT, 6-7-1978)
8 Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 18-8-1978)
9 Lư Đại Tiên Thái Bạch (TLBT, 07-9-1978)
10 Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 08-9-1978)
11 Khổng Thánh Tôn Sư (TLBT, 09-9-1978)
12 Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 24-7-1979)
13 Long Hoa Đại Hội (Thái Bạch Kim Tinh, TLBT, 05-10-1979)
14 Ngọc Hoàng Thượng Đế ban bảo danh Thiên Lư Bửu Ṭa (04-12-1979)
15 Bài Cầu An Địa Chấn (Đức Chúa Jésus, TLBT, 15-12-1979)
16 Kinh Cứu Khổ
17 Noah Lăo Tổ (TLBT, 22-12-1979)
18 Bài Cầu Nguyện Ḥa B́nh Thế Giới (Lư Thái Bạch, 15-5-1978)
19 Ngũ Nguyện của Cao Đài Thượng Đế (TLBT, 14-3-1981)
20 Huệ Minh Chơn Tiên (TLBT, 17-1-1983)

 

Phần 3: PHỤ LỤC THÁNH NGÔN

 

STT Tựa Nghe Download
1 Đại Lễ Cầu An Xin B́nh Địa Chấn (Ngọc Hoàng Thượng Đế, TLBT, 26-3-1982)
2 Bốn Huờn Thuốc Trị Tà (Ngọc Hoàng Thượng Đế, TLBT, 15-5-1982)
3 Thánh Đức B́nh Linh Hội (Ngọc Hoàng Thượng Đế, TLBT, 16-2-1986)
4 Thánh Đức B́nh Linh Hội (Lư Thái Bạch, TLBT, 23-2-1986)
5 Kỷ niệm Huỳnh Đạo Thiên Khai năm thứ 10 & lịnh tả Pháp Bảo Tâm Kinh