Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh

 Thánh giáo sưu tập 1
Mặt A      Download

Phiền năo là nguồn cội Bồ-Đề
Muốn hưởng đời Thánh-Đức th́ phải có Thánh-Tâm
Sự tu tiến trong đường lối Cơ-Quan
Luật Cảm-ứng và Ánh sáng tâm-đăng
Sơ-thiền Tâm-pháp
Mặt B      Download
Sự ích lợi của Công-phu Thiền-định
Thiên-Đạo Đại-Thừa là phải ḥa quang hỗn tục
Hăy lo cho đời sống Tâm-linh
T́nh Tạo-Hóa
Thánh giáo sưu tập 2
Mặt A      Download

Hăy tập làm những việc tầm thường để trở nên phi thường
T́nh thương là nguồn gốc của hạnh phúc
Tu là phép chữa bịnh trần
Luận về Đạo Lư
Mặt B      Download
Kiếp phù sinh và Nhân quả
Khuyên con nh́n Chơn Lư Đạo
Tu luyện
Thánh giáo sưu tập 3
Mặt A      Download
Mặt B      Download