Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Từ bi * Bác ái * Công bình

Thánh giáo đề tài Khuyến Tu 1

Nghe nguyên cuốn

Nghe và download từng bài

00. Lời giới thiệu (Download)

01. Lê Ðại Tiên (ngày 5-4-1965) (Download)

02. Lê Ðại Tiên (ngày 9-6-1965) (Download)

03. Di Lạc Thiên Tôn (ngày 22-1-1966) (Download)

04. Cao Triều Phát (ngày 25-1-1966) (Download)

05. Ngôi Hai Giáo Chủ (ngày 4-3-1966) (Download)

06. Ðông Phương Chưởng Quản (ngày 3-6-1966) (Download)

07. Tổng Lý Lê Văn Duyệt (ngày 8-10-1965) (Download)

08. Giáo Tông Vô Vi Ðại Ðạo (ngày 12-12-1965) (Download)

09. Tu kỷ độ nhân (Văn Tuyên Khổng Thánh) (Download)

10. Tu thân (Văn Tuyên Khổng Thánh) (Download)